Struktura Akcjonariatu Impel S.A.


55.18%  Nutit a.s.


36.96%  Trade Bridge a.s.


7.86%  Fedha sp. z o.o.


STRUKTURA AKCJONARIATU IMPEL S.A.
         
AKCJONARIUSZ LICZBA AKCJI UDZIAŁ W KAPITALE LICZBA GŁOSÓW UDZIAŁ W GŁOSACH
Nutit a.s. * 6 958 332 54,09% 9 858 332 55,18%
Trade Bridge  a.s. ** 4 502 812 35,00% 6 602 812 36,96%
Fedha sp. z o.o. * 1 404 033 10,91% 1 404 033 7,86%
RAZEM 12 865 177 100,00% 17 865 177 100,00%
         
* Pan Grzegorz Dzik i Pan Jakub Dzik są osobami dominującymi wobec Nutit a.s. Nutit a.s. jest podmiotem dominującym wobec Fedha sp. z o.o.
** Pan Józef Biegaj jest osobą dominującą wobec Trade Bridge  a.s.

Podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy dla Impel S.A. jest BM Trigon.             

Klauzula informacyjna RODO Trigon 

Regulamin prowadzenia rejestru akcjonariuszy TRIGON